بیمار آقای چهل ساله در اثر ترومای نافذ قدام آرنج راست دچار قطع شریان براکیال و عصب مدیان و عصب رادیال شده است .

بیمار آقای چهل ساله در اثر ترومای نافذ قدام آرنج راست دچار قطع شریان براکیال و عصب مدیان و عصب رادیال شده است .

saportal
در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹

به علت قطع عصب مدیان قادر به مشت کردن شست و سبابه نیست همچنین به علت قطع عصب رادیال قادر به بالا آوردن مچ و انگشتان نیست. [playlist type="video" ids="2778"] به علت قطع عضله بایسپس قادر به خم کردن آرنج نیست. [gallery columns="1" size="large" ids="2783"] ترمیم عصب مدیان و رادیال را نشان میدهد . فیلم پس از عمل نتیجه نهایی و توانایی خم کردن آرنج ومشت کردن انگشت شست و سبابه را نشان میدهد و بالا آوردن مچ و انگشتان را پس از یک و نیم سال نشان میدهد. [playlist type="video" ids="2779"] [playlist type="video" ids="2780"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۳۸ ساله بدنبال ترومای نافذ با چاقو دچار قطع عصب مدین در ناحیه آرنج شده است

بیمار آقای ۳۸ ساله بدنبال ترومای نافذ با چاقو دچار قطع عصب مدین در ناحیه آرنج شده است

saportal
در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۸

بیمار آقای 38 ساله بدنبال ترومای نافذ با چاقو دچار قطع عصب مدین در ناحیه آرنج شده است و قادر به خم کردن انگشتان قبل از عمل نیست، تحت عمل جراحی و پیوند عصب مدین با گرفت عصب سورال از پای بیمار قرار گرفت و پس از دو سال بیمار توانایی خم کردن انگشتان و مچ را پیدا کرد. [gallery size="full" columns="2" ids="2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209"]

ادامه مطلب
error: Content is protected !!