بیمار پسر بچه هفت ساله بدنبال ترومای نافذ به گردن با تشخیص اسیب شبکه براکیال و قطع عروق اندام فوقانی سمت راست با حالت شوک به اورژانس اورده شد

در مرحله اول توسط همکاران عروق بازسازی عروقی پس از احیا انجام شد و پس از سه روز وقتی که از حالت شوک خارج شد به ما جهت بازسازی شبکه براکیال ارجاع شد(تصویر شماره یک و دو) .

بیمار دچار بدترین اسیب و قطع تمامی عناصر عصبی شبکه براکیال شامل ریشه های نخاعی گردنی پنجم – ششم-هفتم-هشتم و اولین ریشه توراسیک شده بود(تصویر شماره سه و چهار) .

ماهیت این ضایعات با توجه به رشد بسیار اهسته عصب و فاصله زیاد ان تا ساعد و مچ و انگشتان معمولا خوب نیست .
بیمار تحت بازسازی و ترمیم اعصاب شبکه براکیال با گرافت عصبی سورال قرار گرفت به مدت تقریبی هفت ساعت(تصویر شماره پنج).

قبل از عمل هیچ حرکتی در شانه و ارنج و مچ و انگشتان نداشت.
خوشبختانه پس از گذشت دو سال و نیم و کمک و زحمات عزیزان کاردرمانی و فیزیوتراپی حرکات شانه و ارنج و مچ و انگشتان در حد قابل قبولی برگشت(فیلم شماره یک و دو) .

saportal
در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!