بیمار آقای سی ساله به دنبال تصادف دچار آسیب شبکه براکیال سمت راست اندام فوقانی شده است.

بیمار آقای سی ساله به دنبال تصادف دچار آسیب شبکه براکیال سمت راست اندام فوقانی شده است.

بیمار به علت کندگی ریشه های نخاعی گردنی پنجم و ششم قادر به خم کردن آرنج و بالا آوردن شانه سمت راست نیست .

کندگی تمام ریشه های شبکه عصبی براکیال بدترین پیش اگهی را دارد. ولی اگر شبیه این بیمار دو ریشه از پنج ریشه آسیب دیده باشد شانس اعاده عملکرد خم شدن آرنج و حرکات شانه با انتقال عصبی وجود دارد.

بیمار دو مرحله جراحی شد.

در مرحله اول برای اعاده خم کردن آرنج تحت انتقال فاسیکول اولنار و مدین به شاخه بایسپس و براکیالیس قرار گرفت.

در مرحله دوم بیمار تحت انتقال شاخه عصب لانگ هد تریسپس به عصب اگزیلاری جهت بالا آوردن شانه قرار گرفت.

تصویر شماره پنج توانایی خم کردن آرنج را نشان میدهد.

فیلم پس از عمل توانایی خم شدن آرنج و بالا آوردن شانه را نشان میدهد.

saportal
در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!